จำนวนผู้ลงทะเบียนแล้ว 918 คน
คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล ได้สิทธิสอบประเภท สถานะการสมัคร ผู้ตรวจหลักฐาน
ด.ญ. สุภชัญญา วารินทร์พงษ์ นักเรียนทั่วไป ผ่าน นางสาวศิริธร แกล้วกล้า