สรุปสถิติการสมัครล่าสุด รวม 858 คน (Mon-06-21 Real time)
ประเภทจำนวนที่รับ สมัครแล้ว  
1. นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ288 คน 515 คน
2. นักเรียนทั่วไป 158 คน 343 คน
3. นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษรวมอยู่ในกลุ่มนักเรียนทั่วไป24 คน 69 คน